ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 249017
تاریخ انتشار : 1 آبان 1397 14:8
تعداد بازدید : 1801

فراخوان جشنواره روستای دوستدار کتاب

هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام هـای انجام شـده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها، و معرفـی فعالیت هـای فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتابخوانـی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دسـتگاه های فعال در روسـتا انجام شـده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش بینی شـده اسـت.

جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب برای نخسـتین بـار در سال ۱۳۹۳ با هدف ترویـج کتابخوانی برگـزار شـد. هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام هـای انجام شـده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها، و معرفـی فعالیت هـای فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتابخوانـی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دسـتگاه های فعال در روسـتا انجام شـده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش بینی شـده اسـت. تلاش بـرای تأمیـن بودجه هـای لازم بـرای گسـترش فعالیت هـای مربـوط بـه کتـاب و کتابخوانـی در روسـتاها و توجـه دادن مـردم و نهادهـای روسـتایی بـه اهمیـت کتـاب و فرهنگی تـر شـدن فضـای روسـتاها و نیـز پـر کـردن اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانـان روسـتایی بـا کتـاب از دیگـر اهداف جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب اسـت.

پنجمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال ۱۳۹۷ از سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه ها و نهادهای مختلفی اعم از نهاد کتابخانه های کشور، خانه کتاب کشور، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ، ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور و نهادهای دیگر همکار برگزار می شود.

از همین رو با همکاری کانون های فرهنگی و هنری مساجد و دبیرخانه اداره های کل ارشاد هر استان، دبیرخانه ای تشکیل شد تا هدایت کننده جشنواره در استان باشد. هر روستا بر اساس فراخوان جشنواره اقدامات انجام شده، برنامه ها، مدارک و مستندات خود را که مبنی بر فعالیت های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی آن روستاست، با امضای دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا، همراه با فرم های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره که در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها مستقر شده بودند ارسال کرده است.

دهیاران، شورای اسلامی روستا، بخشداران، کانون های فرهنگی و هنری مساجد  نقش مهمی در معرفی روستاهای دوستدار کتاب داشته اند.

گزارش های روستاها بر مبنای معرفی فضاها و بناهای فرهنگی روستا ازجمله کتابخانه، کتاب فروشی، دسترسی به اینترنت، مجله ها و نشریات، فعالیت های فرهنگی روستا نظیر نمایشگاه های کتاب، کارهای ابتکاری تهیه شده است. همچنین طرح هایی برای فعالیت های آینده پیش بینی شده است و به طور ویژه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این مرحله، طرح های ترویجی عشایر هم در قالب طرح های روستایی بررسی شد.

شاخص های داوری

مهم ترین شاخص های داوری طرح ها ازاین قرار است:

·         فعالیت هر روستا تا چه میزان بر اساس نیازهای محلی، آیین های بومی و ارزش های دینی و ملی تعریف شده باشد،

·         این فعالیت ها از مشارکت مردمی و جلب پشتیبانی دستگاه های اجرایی برای تأمین هزینه ها و سرمایه گذاری برخوردار باشد،

·         فعالیت ها همه اهالی روستا را شامل شود که البته طراحی یا اجرای برنامه برای زنان، کودکان و نوجوانان از شاخص های تأثیرگذار است،

·         برنامه و شیوه اجرای آن از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد،

·         گستره اجرای برنامه می تواند در سطح روستا یا فراتر از روستا باشد،

·         برنامه مذکور قابلیت الگوبرداری و استمرار و مداومت داشته باشد،

·         فضاها و بناهای تأسیس شده حوزه کتاب روستا باید فعال باشد،

·         برنامه های پیش بینی شده برای آینده، قابلیت و ضمانت اجرا داشته باشد،

·         بیشترین تأثیر با کمترین هزینه حاصل آمده باشد

·         برنامه ها مبتنی بر منابع، امکانات و ظرفیت های محلی باشد؛

همچنین داشتن کتابخانه و تعداد اعضا، فعالیت های جنبی کتابخانه،  گروه سنی و جنسیت اعضا، فعالیت های فرهنگی روستا (نظیر جشنواره ها، مسابقات کتاب خوانی) و مشارکت مردم در این برنامه ها از دیگر شاخص هایی بوده است که در داوری ها لحاظ شده است.

 

روستاهای متقاضی شرکت در این جشنواره بر اسـاس فراخوان این دوره می ­توانند اقدامـات انجام شـده، برنامه هـا، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت هـای مرتبـط بـا کتـاب و کتابخوانـی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه های تکمیل شـده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره کـه در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان  اصفهان و نیز ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان ها مسـتقر است ارسـال نمایند.

پیشنهاد هایی برای ترویج کتابخوانی در روستا

 

شماره تماس استان اصفهان 03136309091- اداره فرهنگی

شماره تماس دبیرخانه تهران : ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴- ۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹

اطلاعات تکمیلی فراخوان را از این لینک دریافت کنید

 نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
چهارشنبه 27 تير 1403