ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
کد خبر : 205781
تاریخ انتشار : 26 فروردین 1396 12:44
تعداد بازدید : 5320

ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان

فراخوان طرح های فرهنگی هنری 1396

به منظور ارتقاي بيش از پيش طرح ها و برنامه هاي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد، برگزاري هدفمند طرح هاي استاني در اين راستا بسيار ضروري به نظر مي رسد. لذا مي توان با مطالعه اي دقيق و در راستاي عمل به ماموريت اصلي ايجاد كانونهاي فرهنگي يعني احياء كاركردهاي واقعي فرهنگي و هنري مساجد و مبارزه با تهاجم فرهنگي ؛ با برنامه ريزي جامع و علمي و ارائه طرح هاي اثرگذار ارزشي به الگوي مسجد طراز اسلامي دست يافت.
با پیوستم به کانال تلگرام کانون های فرهنگی هنری مساجد همیشه به روز باشید
با نصب نرم افزار تلگرام بر روی تلفن همراه خود و از طریق این لینک اقدام کنید

هرکانون یک طرح فرهنگی شاخص
ماده 1 : طرح های استانی
يكي از فعاليت هايي كه طي چند سال اخير از سوي ستاد عالي به مرحله اجرا درآمده و آثار و بركات فراواني با خود به همراه داشته فراخوان طرح هاي استاني بوده است.
اين طرح ها در دو قالب طرح هاي كانون هاي ويژه و طرح هاي كانون هاي عادي توسط دبيرخانه هاي استاني به كميته هماهنگي و ناميده مي شود ارسال مي گردد و با توجه به مواد مندرج » کمیته « حمايت از كانون هاي ويژه ستاد عالي كه در اين آيين نامه به اختصار در اين آيين نامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
طرح های کانون های ویژه :
طرح هايي كه توسط كانون هاي ويژه ) تخصصي ، مصلي و دانشگاهي( تدوين و جهت حمايت به دبيرخانه استان ارسال شده است.
-2 طرح های کانون های عادی:
طرح هايي كه توسط كانون هاي عادي )شهري و روستايي( تدوين شده و جهت حمايت به دبيرخانه استان ارسال شده است.
تبصره 1 : طرح هاي ارائه شده مي بايست متناسب با رشته تخصصي كانون ها ، سياست هاي ابلاغي و اولويت هاي اعلامي ستاد عالي و نيازهاي بومي و منطقه اي تدوين گردد.
تبصره 2 : طرح ها بايد بعد از كارشناسي ، بررسي ، اصلاح و تصويب در كميته استاني دبيرخانه )كميته مندرج در آيين نامه كميته هماهنگي و حمايت از كانون هاي ويژه ( به ستاد عالي ارسال شود.
تبصره 3 : لازم است آيين نامه فراخوان طرح هاي استاني به كانون هاي استان اطلاع رساني گردد.

ماده 2 : اهداف حمایت ازطرح های استانی
-1 كمك به ارتقاي سطح كيفي فعاليت كانون هاي مساجد و حمايت در جهت خودكفايي آن ها
-2 توجه به تربيت نيروي انساني در كانون ها )تربيت مربي ، مبلغ ، استاد و ...(
-3 توليد آثار فاخر و اثر گذار در موضوعات مرتبط فرهنگي و هنري
-4 ارزيابي كمي و كيفي دبيرخانه هاي استاني بر اساس طرح هاي ارسالي
-7 انجام فعاليت هاي تبليغي ترويجي با هدف جريان سازي فرهنگي و شناسايي و جذب جوانان مستعد به كانون ها
-6 توانمندسازي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد با استفاده از برنامه هاي آموزشي ، تقويت و جهت دهي بنيان هاي فكري و هدايت گري در اجراي فعاليت هاي فرهنگي
-7 زمينه سازي جهت ظهور و بروز نوآوري ها ، خلاقيت ها و ابتكارات كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در عرصه فعاليت هاي فرهنگي
-9 تقويت تفكر مسجدي و روحيه جهادي به عنوان اصل اجتناب ناپذير و ضروري در بين مديران و اعضاي كانون ها

ماده 3 : زمان ارسال طرح
ضروري است كليه طرح هاي استاني با توجه به زمان اجراي آن ها در دو نوبت به شرح ذيل جهت بررسي به دبيرخانه كميته مستقر در ساختمان توحيد ارسال گردد:
الف:نوبت اول
طرح هايي كه زمان اجراي آن ها در شش ماهه اول سال خواهد بود مي بايست حداكثر تا تاريخ 17 بهمن ماه سال قبل آن به دبيرخانه كميته ارسال گردد. و كميته در اولين فرصت پس از ارسال طرح ها نتيجه بررسي خود را به دبيرخانه استان اعلام نماييد.
تبصره : فرصت ارائه طرح هاي شش ماه اول سال 1396 حداكثر تا تاريخ 1396/2/17 مي باشد.
ب: نوبت دوم
طرح هايي كه زمان اجراي آن ها در شش ماهه دوم سال خواهد بود مي بايست حداكثر تا تاريخ 17 مردادماه همان سال به دبيرخانه كميته ارسال گردد و كميته حداكثر تا پايان شهريور ماه نتيجه بررسي خود را به دبيرخانه استان اعلام خواهد نمود.
تبصره 1 : طرح هايي كه زمان اجراي آن ها در شش ماهه دوم سال خواهد بود در اولويت بررسي نوبت اول قرار نخواهند داشت.
تبصره 2 : هر استان مي تواند حداكثر تا سقف اعتبار استاني كه در تفاهم نامه سالانه دبيرخانه استان درج گرديده است طرح ارائه نمايد و از هر كانون فقط يك طرح به ستاد ارسال گردد.

ماده 4 : فرآیند رسیدگی به طرح های استانی
الف ارسال اصل نمون برگ يك )فرم ارائه طرح( به همراه نظر كارشناسي كميته استان ، ممهور به مهر دبيرخانه و كانون مجري (نمون - برگ پيوست)
ب بررسي و تصويب طرح ها در ستاد عالي و اعلام نظرنهايي به دبيرخانه استان ها. -
ج تنظيم تفاهم نامه توسط دبيرخانه كميته و ارسال به استان ها. –
د مهر و امضاء تفاهم نامه در سه نسخه توسط كانون مجري و دبيرخانه استان و ارسال آن به دبيرخانه كميته جهت پرداخت قسط اول . –
ه نظارت بر روند اجراي طرح با هماهنگي معاونت هاي مربوطه ستاد عالي توسط كارشناسان دبيرخانه ) طبق تفاهم نامه( و تكميل – نمون برگ دو )فرم نظارت (جهت ارسال به دبيرخانه كميته .
تبصره 1: ارسال اصل فرم نظارت ناظر به دبيرخانه كميته طبق زمان و مواد مندرج در تفاهم نامه جهت پرداخت قسط دوم الزامي است.
تبصره 2: فرم هاي بازديد ناظران مي بايست جهت پرداخت قسط دوم به تأييد معاونت هاي مربوطه ستادي نيز برسد.

متن کامل دستورالعمل فراخوان طرح های بومی

کانون های متقاض طرح های فرهنگی خود را به صورت تایپ شده در قالب نمونه برگ ارسال طرح تکمیل و حد اکثر تا 15 اردیبهشت ماه از طریق ایمیل masajed@chmail.ir  برای دبیرخانه ارسال نمایند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
جمعه 31 خرداد 1398