15رکورد در مدت زمان 0.374ثانیه
جستجو برای :
می شود. بر این اساس هر سال ده روستا یا آبادی عشایری به عنوان روستاها و عشایر دوستدار کتاب معرفی می شوند. برای شرکت مردم در این برنامه ها از دیگر شاخص هایی بوده است که در داوری ها لحاظ شده است.مدارک لازم:1. اصل طرح2. فرم تکمیل
ریال صاحب عکس رتبه سوم هدیه نقدی به مبلغ 2/000/000ریال صاحب عکس رتبه چهارم هدیه نقدی به مبلغ 1/500/000
;ب) مرحله کشوری1- بخش مقدماتی: داوری آثار در نیمه اول بهمن ­ماه 1393 انجام و 10 
های زیر باشد:1-     تأمین فضا و بناهای فرهنگی برای کتابخانه، کتابفروشی، ...2-  
; در رشته سرود گروهها می توانند در هردو مقطع سنی 10 تا 15 سال و 14 تا 30 سال در دو بخش خواهران و برادران
من است باید سراغ اش را بگیرم، احوال اش را بپرسم. کشیش آمد در روستا دید مردم دارند 2 ساعت می روند آب بیاورند
می دهند، نه این که از ابتدا شروع کند.   ما یک طلبه می فرستیم به روستایی و یا یک جایی برای 1 ماه، 1 سال، 2 سال 
شوراهای اسلامی شهر و روستا از حضور حماسی مردم در انتخابات "24 خرداد" قدردانی کرد.  متن این بیانیه
و روستا از جایگاه ویژه ای در مردم سالاری برخوردار هستند و مدیریت شهر و روستا و فعالیت های عمرانی
  • تعداد رکوردها : 15